Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stěhování národů a germánské kmeny

6. 5. 2010

Stěhování národů

- 4.st.(někdy uváděno 2.st.) až 6. století po Kristu
= velký pohyb kmenových svazů

Příčiny stěhování národů

- změny klimatu - chladnější a vlhčí podnebí, pohyb severogermánských kmenů na jih
- populační růst, zvětšování stád, nedostatek ruční pracovní síly, touha po půdě
- 375 vpád Hunů z mongolských stepí do Evropy, tlačili na západní státy, tím vyvolali posuny kmenových svazů z původních sídel z východu na západ, zvláště Germánů a Slovanů

Germánské kmeny

- Vizigóti (západní Gótové), Ostrogóti (východní Gótové), Vandalové, Langobardi, Frankové, Alamani, Burgundi, Durynkové, Sasové, Jutové, Anglové

Slovanské kmeny

- osidlovali střední a jižní Evropu
- východní Slované (Rusové, Bělorusové, Ukrajinci)
- západní Slované (Poláci, Pobaltští Slované, Lužičtí Srbové, Polabští Slované, Češi, Slováci)
- jižní Slované (Slovinci, Srbové, Chorvati, Bulhaři, Makedonci)

Barbarské říše

- 6. až 7. století po Kristu
- tvořeny zejména germánskými kmeny

Ostrogótská říše (493-555)

- původní sídla u Černého moře a na Krymu zničena Huny
- ustoupili do Panonie a na Balkán
- král Theodorich porazil Odoakara (tím ovládli Itálii) - vytvořili zde novou říši s centrem v Ravenně
- útočil na ně byzantský císař Justinián
- po bitvě u Vesuvu (553) se říše rozpadla, ovládla ji Byzantská říše (roku 555 se Byzantincům vzdala poslední ostrogótská pevnost)

Langobardská říše (568 - 774)

- původní sídla na dolním Labi, v pátém století posun na jih, prošli Čechami a Moravou
- v 6. století ovládli Itálii (porazili Byzantince), vytvořili zde království
- splynuli s místním obyvatelstvem (nazývá se po nich kraj v Itálii - Lombardie)
- roku 774 dobyl říši Langobardů franský král Karel Veliký

Vizigótská říše (507 - 711)

- po nájezdu Hunů posun z území dnešního Rumunska do Řecka a Itálie
- v roce 410 dobyli Řím
- pokoušeli se založit stát v jihozápadní Francii (s centrem v Toulouse)
- pod tlakem Franků (Chlodvík) pronikli až na Pyrenejský poloostrov (tzv. Toledánská říše - s centrem v Toledu)
- v 8. století poraženi Araby

Vandalská říše (429 - 534)

- postupovali z Judska do oblasti mezi Odrou a Vislou, pak na západ do Galie a Hispánie

(sídlo v Andalusii - název od Vandalusie)

- roku 429 založili v severní Africe nezávislé království s centrem v Kartágu
- měli konflikty s Římem (provincie Africa), dobyli Sicílii a Korsiku
- za krále Geisericha roku 455 vyplenili Řím (proto vandalové)
- jejich říše rozkvétala a prosperovala, obyvatelé se romanizovali
- bojovali s Byzancí (za císaře Justiniána byla říše Vandalů dobyta vojevůdcem Belisarem - 534)

Burgundská říše (443 - 534)

- z území dnešního Dánska se přesunuli k Visle, dále na západ, po nájezdu Hunů ustoupili na jih do jihovýchodní Francie (součástí Galie)
- kolem roku 530 se dostali pod nadvládu Franků

Anglosaská říše

- v polovině 5. století příchod Anglů, Sasů a Jutů na britské ostrovy
- během 6. století vzniklo sedm anglosaských království (na území původních Keltů)
- byla rozdrobena do počátku 9. století; od 8. století nájezdy Normanů

Franská říše

- mocná říše na půdě bývalé římské provincie Galie
- jako jediná přetrvala, rozvíjela tradice antiky, postupně ovládala celý západogermánský svět