Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křesťanství ve středověku II.

 

KŘESŤANSTVÍ

 

- starověký Řím - épiskopos (ébiskopos) = biskup

- původní znak: ryby (mlčenlivost, pokora), později kříž

 

- 1. křesťané byli pronásledováni - narazili na problém s autoritou císaře, který chtěl, aby se modlili a podléhali jemu

- 325 - Nikajský koncil - Konstantin - potvrzení dogmat

- monoteistické vyznání

- Bible = Písmo svaté

- 313 - zlomový rok, od tohoto roku bylo křesťanství dovolené (Konstantin) - Edikt milánský

- hierarchie:

1) papež (biskup římský)

2) arcibiskup

3) biskup

4) kněží

- farář = kněz

- kardinál může mít více fcí

- východní = ortodoxní = pravoslavná církev (ne trojjedinost, křižování doprava, Bohorodička), řečtina

- západní církev (ano trojjedinost, křižování doleva, Panna Marie), latina

- pravoslaví - v čele patriarcha (původně cézaropapismus)

- 1054 - tzv. velké schizma - dělba církve na západ a východ

- vznik klášterů, v nich řeholníci, řeholnice = mniši (řehole = pravidlo)

- v čele mužského kláštera je opat, v čele ženského kláštera pak abatyše

- žili asketicky - odříkali (sv. Simon Stylita - 30 let trávil na sloupu)

 sv. Simon Stylita (z wikipedie)

 

 

sv. Benedikt z Nursie

- Ora et labora! (Modli se a pracuj)

 - zakladatel benediktýnů

- asketismus změnil na užitečnou činnost

- spojil modlení + práci + šíření víry

- soběstačnost, ale přísný rozvrh dne, péče o knihy, misionáři

- sv. Patrik - patron Irska

- sv. Kolomba - patron Skotska (první zmínka o Lochnesce)

- sv. Augustýn - De Civitate Dei (O obci Boží)

- Monte Cassino - univerzita (klášterní), 529, Neapol

- vzdělanost:

- sedmero svobodných umění

1) trivium - logika + rétorika + gramatika

2) kvadrivium - hudba + astronomie + aritmetika + geometrie

- dokonalost (tzn. vrchol vzdělanosti = umění + teologie)

- základní zdroj informací = knihovny, knihy opisovány ve skriptoriích mnichy

- vzdělanost - scholastika - biflování + potvrzování dogmat = disputace

- 502 - Palma, papež nepodléhá žádnému soudu, jenom Bohu

- 1. mniši = EREMITÉ - poustevníci

- koinobitská idea - žití spolu (společný život mnichů)

- kláštery = monastýry

- Bazil Veliký - napsal 1. řeholi (regula = pravidlo)

- kanonické právo - soubor pravidel

- Scholastika - založila benediktinky

- ikonoklasmus - obrazoborecké hnutí, ničení ikon (=obrazů svatých), 8. století

- 9. století - malé schizma, spor o trojjedinost

- 909 - Cluny, clunyské hnutí, opat Ordon, podřízení papeži

- 1059 - Mikuláš II. - volba papežů prostřednictvím kardinálů v Sixtinské kapli

a) reformní řeholníci

- 11. st. - klášter Cartusia (kartuziáni)

- 11. st., sv. Bernard, cisterciáci, Burgundsko

- 12. st., premonstráti, klášter Praemonstrum (= předem zakázaný)

b) žebravé řády

- založeny v chudobě

- nemají svůj domovský klášter - putují

- 12. st. - Dominik Guzman - dominikán + Fr. z Assisi - františkán

- žili ve městech, mezi lidmi!, byli mírní inkvizitoři

- Dominik - láska, pravda, vzdělanost

- František - střízlivost, láska ke všemu živému

- tzv. menší bratří = františkáni, minorité (menšina), kapucíni (kápe, 17. st. - Vídeň obléhali Turci, bylo málo mouky - croissanty, bylo málo kávy, přidali mléko - cappuccino)

boj o investituru

- Řehoř VII. X Jindřich IV. (utekl na Canossu)

- Řehoř vydal Dictatus Pappae (že by má právo odvolat a dosadit panovníka)

- Jindřich svolal sinod = sjezd říšského kleru - církevních hodnostářů, sesadili Řehoře, Jindřich byl vyloučen z církve

- 1077 - Jindřich - kajícník - pouť do Canossy, přišel se omluvit, ale 1084 - papeže zavřel do andělského hradu

- konkordát rozdělil volbu biskupů na 2 části, panovník dá žezlo, papež prsten a berlu - kompromis

- výsledek: konkordát (= smlouva mezi církví a státem) wormský - 1122

-1231 Řehoř IX. - inkvizice - cíl: dohlížet na správnost víry

- Avignonské zajetí církví (1309 - 1377) - papežové sídlili v Avignonu, vliv Francouzů, poté opět schizma, konciliarismus = východisko z církve, 15. století - koncil v Kostnici - odstranil schizma, zvolení papeže Martina v.

- tortura - palečnice, španělská bota, připalování boků, vplétání do kola, žebřík

- laikové - nebyli pokřtění

 odkaz:

http://www.krystal.op.cz/amen/2000/Amen1-00.htm