Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křesťanství ve středověku I.

 

K Ř E S Ť A N S T V Í
-         monoteistické = 1 bůh
-         zakladatel křesťanství je podle Bible Ježíš Kristus, syn Boží
-         symbol křesťanství = kříž /Kristovo ukřižování/
-         základ = Bible
o    Starý zákon - starší soubor hebrejsky psaných knih, základ židovského náboženství, obsahuje:
§   Pět knih Mojžíšových - Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium
§   Knihy proroků
§   Spisy
o    Nový zákon - tvoří nejstarší památky křesťanské literatury, psán řecky, obsahuje:
§   4 evangelia - Matouš, Marek, Lukáš, Jan - o životě Ježíše
§   Skutky apoštolů
§   Listy
§   Zjevení Janovo - Apokalypsa
 
-         jednota církve + národa
o    řízena mocí světskou a církevní
-         502 stanovil synod v Palmě, že papež nepodléhá žádnému pozemskému soudu
-         křesťanství povoleno císařem Konstantinem 313
-         povýšeno na jediné uznávané náboženství císařem Theodosiem 380 = přechod od pohanství (polyteismu) k monoteismu
-         podstata = Desatero Božích přikázání (soubor morálních pravidel)
o    Neuctívej jiné bohy
o    Nevezmeš jména Božího nadarmo
o    Zasvěť jeden den v týdnu Bohu
o    Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi
o    Nezabiješ
o    Nesesmilníš
o    Nepokradeš
o    Nepromluvíš křivého svědectví
o    Nepožádáš manželky bližního svého
o    Nepožádáš statku bližního svého
-         první představitelé - episkopové = správci obcí v Římě
-         první mniši → eremité (poutníci), žili v eremitážích, vyhledávaní rádci
-         společný život mnichů v monastýrech (klášterech), církevní otec (Bazil Veliký) napsal pro mnichy první řeholi (pravidlo) → řeholníci
o    mniši jsou laikové, ne vysvěcení kněží
-         původně rovnost věřících (kněží i laiků), biskupové = zástupci Kristových učedníků - apoštolů
-         a pak učení o rovnosti lidí - nastane po smrti
-         učení o hříchu - hrozba božím trestem - peklem X slib blaženého života v nebo pro poslušné
-         učení o trojím lidu - dáno od Boha, nelze měnit
o    duchovenstvo (kněží, mniši, biskupové, opati, papež, aj.) - modlí se za blaho všech, konají církevní obřady
o    šlechta, panstvo (císařové, králově, knížata, hrabata, aj.) - vládne a bojuje (ochrana všech)
o    poddaní (lid) - pracují pro pány a musí je poslouchat
-         vlastní hierarchie: v čele římský biskup = otec = papež
o    papež - arcibiskup - biskup - kněží
-         1054 - velké schizma (rozluka církve)
-         východní (ortodoxní, později pravoslavná) církev, v čele cařihradský patriarcha, dnes je v Moskvě, liturgickým jazykem je řečtina a někde slovanština; Ježíš = Bůh
-         západní (římská, později katolická) církev, v čele římský papež, liturgickým jazykem latina; Ježíš = syn Boží
 
-         staví se kláštery - zde žili řeholníci = mniši (jejich styl života - asketismus = odříkání)
o    v čele mužského opat
o    v čele ženského abatyše
 
Svatý Benedikt z Nursie (480-550)
-         zakladatel benediktýnského řádu
-         přeměnil asketismus v užitečnou činnost, zásada Ora et labora = Modli se a pracuj
o    čas na modlitby + práci, studium, péči o nemocné
-         529 založil klášter Monte Cassino v Itálii
-         z klášterů vycházeli misionáři - šířili to, např. Sv. Kolomba
-         sestra Scholastika založila Benediktinky

Východ: Justinián I. (527-565)
-         dal pořídit svod římského práva Corpus Iuris Civilis
-         přepisování starověkých knih zabránilo jejich zániku, opisovalo se ve skriptoriích
-         Panna Maria = Bohorodička
 
-         909 - založen klášter v Cluny - podřízen přímo papeži, později to přijaly i ostatní kláštery
-         1059 - zavádí papež Mikuláš II. volbu papeže kardinály
 
Reformní hnutí řeholní (reformní, řeholníci)
-         Současně s bojem o investituru probíhalo v jedenáctém a dvanáctém století v návaznosti na clunijskou benediktinskou reformu podobné obrodné hnutí také prostřednictvím jiných, nově založených řeholních komunit
-         11. století založen klášter Cartusia u Greneblu → odtud se rozvinul mnišský řád kurtizánů
-         konec 11. století - na místě poustevny založeno Cistercium → Cisterciáni
-         účast na reformě měly i řády řeholník kanovníků - 12. století Premonstráti
 
Řády žebravé
-         založeny na chudobě, není domovský klášter, nežijí na jednom místě
-         Dominik Guzman → dominikáni
o    posláním je šířit lásku kázáním pravdy, vzdělanost
-         František Bernadonne → františkáni
o    střízlivost, chudoba, láska ke všemu živému
-         roku 1223 papež Honorius III. schválil Františkův řád jako Řád menších bratří s vlastní řeholí
-         po pozdějším rozdělení a zase spojení některých větví řádu dnes k menším bratřím patří františkáni, minorité a kapucíni. 
 
 
boj o investituru mezi císařem a papežem
-         spor o prvenství mezi světskou a církevní mocí
-         1073 zvolen papežem Řehoř VII. bez souhlasu císaře:
 
1122 - Wormský konkordát
-         smlouva mezi papežem a státem
-         volba biskupů církví (sborem kardinálů) + králova přítomnost (potvrzoval jen držbu majetku, přijal lenní přísahu)
-         od krále - žezlo = světská moc, od papeže prsten a berlu = duchovní moc
 
1231 - zřízena církevní inkvizice
-         za papeže Řehoře IX.
-         dohlížení na správnost víry
-         jako znalci povoláváni zejména dominikáni (nepřipustili ovlivnění procesu osobní záští)
-         osvobození obviněných bylo těžké
 
„Avignonské zajetí“ církve 1309-1377
-         doba, kdy papežové nesídlili v Římě, ale v Avignonu - francouzský vliv na papežství
-         po návratu do Říma došlo k papežskému schizmatu (schizma = rozdělení nebo roztržení obvykle v nějaké společnosti) - dalo po právní stránce velmi těžko posoudit, která z papežských linií je pravá
o    v této době se rozvinul konciliarismus - východisko z krize, koncil má stát nad papežem - to se neprosadilo
o    Kostnickému koncilu se podařilo schizma odstranit
 
 
-         papež - nejvyšší kněz a hlava církve, biskup hlavního města říše Říma, otec = papa biskupů a věřících; volen doživotně sborem kardinálů → papismus
 
-         arcibiskupství - správa velkého území, nejméně 2 biskupství
o    arcibiskup, metropolita (sídlí v metropoli) v čele biskupských sborů
-         biskupství - správa několika děkanství, obvod v čele s biskupem
-         děkanství - několik farností
-         farnost - s farním kostelem, farář křtí, oddává, zpovídá a pohřbívá věřící
 
-         kláštery (monastýry) - na odlehlých místech, centrum vzdělanosti, atd...
 
 
-         pojmy: celibát = kněžím zakázáno se ženit, opat, abatyše, skriptoria...