Jdi na obsah Jdi na menu
 


Franská říše

12. 5. 2010

Franská říše

-původně Galie

-byla nejstabilnější ze všech germánských kmenů

-r.492 ovládl Galii král Chlodvík(z rodu Merovejců) a vytvořil na tomto území stát

-byl vytvořen lenní systém=propůjčování půdy

-v 8.století=rozpor mezi králem a šlechtou o půdu a pravomoce

-rostl význam majordomů (správců královského dvora)

- jedním z nejslavnějších majordomů byl Karel Martel (v roce 732 porazil Araby a vyhnal je za Pyreneje).

-po svržení Merovejců (751) nastoupila dynastie Karlovců, jejímž nejvýznamnějším panovníkem byl Karel Veliký (vládl 768 – 814)

-Karel chtěl obnovit Imerium Romanum=Římské impérium

-pomohl upevnit křesťanství v Římské říši a obnovil ji=byl korunován na císaře

-Karolínská renesance=období rozkvětu říše za vlády Karla Velikého z rodu Karlovců

-znaky Karolínské renesance:

-pokus obnovit Antiku

-zval na svůj dvůr učence(dějepisce, básníky…)

-podporoval několik kultur

-zakládal školy

-zakládal stavby(chrám Panny Marie apod.)

-po smrti Karla Velikého dochází k úpadku říše=r.843 byla říše rozdělena Verdunskou smlouvou na Západofranskou, Východofranskou a Středofranskou(území mezi Vých.+Západ.říší a Itálií)

-vývoj Německa:

1-Galie

2-Franská říše

3-Východofranská říše

4-Svatá říše římská

5-Německo

-vývoj Francie

1-Galie

2-Franská říše

3-Západofranská říše

4-Francie

-tyto říše se pak staly základem středověkých říší

 

 

 

FRANSKÁ ŘÍŠE ZA KARLA VELIKÉHO(on-line sešit školy Komenského 66)

- 732-vítězství Franků nad Araby (jízda)
- KAREL VELIKÝ - ŘÍMSKÁ ŘÍŠE
- výboje proti:

  • Germánům
  • Avarům
  • Slovanům

- 800 - korunován císařem: říše měla zahrnovat všechna území obývaná křesťany

- vláda ze sedla - s družinou cestoval po královských statcích, nebylo hlavní město
- karolínská renesance: (vliv antiky)
- rozvoj:

  • vzdělanosti -písemnictví, skriptoria - LATINKA
  • umění
  • architektury (románský sloh)

 

- 843 - VERDUNSKÉ ROZCESTÍ= rozdělení říše:

1.    západofranská (Francie)

2.    východofranská (Něm.)

3.    pás území mezi nimi a Itálie (Středofranská říše)