Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klasické Řecko (Athény, Sparta, bitva u Marathónu)

5. 11. 2012

 

 

 

Bohové:

Zeus - šéf, hrom + blesk

Artemis - lov

Héra - plodnost

Athéna - moudrost

Hádés - podsvětí

Hermés - posel bohů

Afrodité - láska

Poseidón - moře

ATHÉNY (ATÉNY)

 

 

-poloostrov Attika

-dle pověsti - Théseus (království)

-kolem 800 př. Kr. - konec království, vliv aristokracie

-archonti = úředníci (vládnou)

-archontát = sbor archontů:

·        éponimos - nejvyšší soudce

·        basileus - na starost bohy + uctívání

·        polemarchos - vojenský velitel (pomoc od stratégů - vojevůdci)

·        6 x thesmosthetos - dohlíželi na zákony

vždy lichý počet archontů (v tomto případě 9)

 

 

-konec funkčního období archontů - odchod na areopag (rada aristokratů) - na starost jmenování úředníků, soudy, výhoda - byli zkušení

-vrch = Akropolis

-závislost rolníků na aristokracii - nespokojenost

-621 př.Kr. - Drakón - Drakónovy zákony - krutá opatření, tresty smrti, ALE - rozlišení mezi vraždou (úmyslně - vyšší tresty) a zabitím (omylem),  vymizení krevní msty

 

-Solón (594 - 593)

-cíl: mír mezi aristokraty a lidem

-zrušil dlužní otroctví

-vykoupil otroky (pro dluhy)

-za dluhy zakázal ručit osobní svobodou

-odstranil soudní monopol aristokracie

-obyvatelstvo rozdělil na 4 majetkové třídy

-třídy (i aristokracie) měly práva, ale i povinnosti (odpor aristokratů)

-rozdělení dle majetku

-nutnost odvádět daně, přispívat na armádu, vstoupit do armády…

-zakladatel demokracie

-po jeho smrti - neshody

-Peisistratos - od r. 546

-vítěz (podpora lidu)

-nebyl archon

-tyran - tyranida

-bohatý

-podporoval lid, lid podporoval jeho

-reformy - na úkor aristokracie

-po jeho smrti - 2 synové - Hippiás a Hipparchos - rozkvět Athény, výstavba Akropole, na náklady aristokracie - spiknutí proti Hipparchovi - byl zavražděn, Hippiás dál vládnul, ale zostřil vládu, nakonec byl svržen - 510

-510 - svržení tyrana, v Říme začala republika

-Kleisthenés

-508 - další reformy

-rozdělení Athény dle bydliště, ne dle majetku!

-oblasti: vnitrozemské, přímořské, městské - každých 10

-jednotlivé oblasti tvořily trittye (třetiny) - celkem bylo 30 třetin

-spojení 3 třetin - vzniká fýle

-celkem tedy 10 fýl

-každá fýle měla své vojsko

-fýle se dále dělila na démy (démos = lid)

-každá fýle hlasovala zvlášť - nejprve dohoda uvnitř - demokracie ZDOLA

-rada 500 - z každé fýly - 50 občanů, rozhodovala o přijetí zákona, pokud zákon prošel, proběhlo lidové hlasování (princip většiny a menšiny)

-toto uspořádání bylo demokratické, ne však spravedlivé - bez žen, bohatí si kupovali hlasy

 

SPARTA

 

-vnitrozemská, poloostrov Peloponés

-Lakónie - oblast, kotlina, okolo hory, úrodná půda, kovy, soběstačná

-10 000 př.Kr. - Dórové - bojovné kmeny, podmanili si původní obyvatelstvo a vytvořili z nich hélóty

-Sparťané - plnoprávní

-Perioikové - bydlící okolo, povinnost - vojsko, ale plnoprávní

-Lakedaimoňané = Sparťané + Perioikové

-heilót - majetek státu, pracoval na půdě státu, bez práv

-spartská výchova - vojáci, výcvik, cenní - chlapci, postižení usmrcováni, drastické metody

-chlapci

-od 7 let - voj. tábory, výcvik, gymnázia (tělocvičny)

- 14 let - nájezd na hélóty nebo chytit uprchlé otroky = zkouška

- od 14 do 21 let - voj. posádky, války

-ve 21 letech mohli založit rodinu

-Sparta nekolonizovala, ale vedla výboje (agresivní)

-7. stol. př. Kr. - válka s Messénií

-bída, povstání heilótů, krvavě potlačeno, ale - utužení společnosti, musí se držet při sobě, vytvoření společnosti rovných

-v čele stáli 2 králové - dědičné rody, veleli + náboženství

-nad králi dohlíželo 5 eforů (dohlížející, politika, finance)

-apella - sněm, občané (muži) nad 60 let, schvalování zákonů a volba eforů

-gerúsiá - rada, volena apellou, 28 členů, mělo na starost radu starších (radu 500), poradní funkce

-všichni kontrolovali všechny

-nebyla ani monarchie, ani demokracie

-střídavé úspěchy a neúspěchy (ve válkách)

UMĚNÍ A KULTUA ARCHAICKÉHO OBDOBÍ

 

-oslavy bohů, hrdinové - bojovníci s bohy - Théseus, Achilles…

-Hésiodos -spisovatel, díla:

-O zrození bohů - původ světa

-Práce a dni - návod na polní práce

-rozvoj lyriky

- básnířka Sapfó - milostná poezie, pletla se do politiky - vyhnanství na ostrově Lesbos, psala kamarádkám (láskám), že chce objetí… možná byla lesba

-Anakreon - o lásce

-filozofické spisy:

Miletovská filozofie (Thálés - podstatou všeho je voda, Anyxymandros - apeirón - nikdo neví, co to je, Hérákleitós - oheň, Phytagoras - čísla)

-dějepisectví - Hérodotos

-astronomie, medicína, dějepisectví…

-vázové malířství - zdobení váz - nejprve geometrické tvary, poté figury - Korint a Athény

  klasická řecká zdobená váza

-600 - černé figury na červeném pozadí

-300 př. Kr. - červené figury na černém pozadí - oblíbenější

-keramika - vývoz

-amfory - na olej, úzké hrdlo, korek, zalité voskem

 

 

-krátér - nádoba, na vinný střik

 

 krátér

 

-čisté (neředěné) víno pili jen alkoholici

-sochařství - řezby do slonoviny, bronzové sošky, inspirace: Egypt - kúros - soška nahého muže, koré - soška oblečené ženy (obrázek níže)

-reliéfy na stélách

-chrámy - staveny dle řádů

-dórský - nejstarší, jednoduchá hlavice, patka

-iónský - žlábky a ozdoba (voluta)

-korintský -žlábky, květiny, listy

-nejstarší chrám - Artemidin v Efesu, dále Apollónův v Delfách

OLYMPIJSKÉ HRY

-776 př. n. l. - datace - přesná díky 1. olympijským hrám

-disciplíny - sportovní a umělecké

-jen muži (nazí) až později ženy

sportovní disciplíny:

-běh na 1 stadion

-pětiboj - běh, skok, disk, oštěp, zápas

-pěstní zápas

-volný styl

-závoj se zbraněmi

-čtyřspřeží

-jízda na koni

 

umělecké disciplíny:

-trubači

-básně

-hud. nástroj (lyra)

 

-dokonalý člověk - musí mít fyzickou a psychickou duš. stránku - to znamená vítěz 1 umělecké + 1 sportovní disciplíny je dokonalý (má sochu, nemusí platit daně) - KALOKAGHATIA

 

KLASICKÉ ŘECKO

 

-klasický - odolává vlivu, proudům, věkům, je nejznámější (Romeo a Julie)

-ŘECKO - PERSKÉ VÁLKY

-Perská říše - Malá Asie, u moře - tam ale na pobřeží - řecké osady

-513 - Kýros si podmanil M. Asii a Thrákii

-499 - v Milétě (athénská kolonie) - povstání proti Peršanům - Athény vyslaly lodě, ale pozdě, povstání potlačeno, Milét byl r. 494 dobyt Peršany a zničen, perský král byl naštvaný na Athény, že chtěly pomoci Milétu

-492 - Dareios (perský král) - 1. výprava proti Athénám - konec u mysu Athos - zničení jeho flotil - útesy… neúspěch Persie

-490 - 2. výprava, ale 1. válka proti Athénám, dostali se na sever k Athénám

-bitva u Marathónu

-neměla se konat

-Miltiadés - athénský vojevůdce

-přesila Peršanů, ale prohráli

-taktika boje Athéňanů - falanga - Peršani byli drceni jejich postupem

-Feidipidés - rychlý posel, maratónský běh - 42, 2 km, běžel do Athén oznámit vítězství, zemřel ale na dehydrataci

 

 

 

 

 

 

amfora