Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravěk obecně (periodizace, člověk, způsob lovu, neolit, paeolit, eneolit, doba bronzová, doba železná)

27. 9. 2010

Pravěk

Periodizace (obecně):

1)od stvoření světa – vznik písma

2)od vzniku člověka - vznik písma

 

Periodizace (dle způsobu obživy)

1)období s kořistnickým (přisvojovacím) způsobem života = lov, sběr (paleolit)

2)období s výrobním = produktivním hospodářstvím=pěstování, chování zvěře (neolit…)

 

Periodizace (dle typu surovin)

-Thomseovo dělení (Ch.Thomsen - 1836)

 Thomsen

1)doba kamenná

2)doba bronzová

3)doba železná

 

Doba kamenná

1)starší doba kamenná = paleolit - 3 500 000-8 000 př.n.l.

2)střední doba kamenná = mezolit - 8 000-5 000př.n.l.

3)mladší doba kamenná = neolit - 5 000-2700př.n.l.

4)pozdní doba kamenná = eneolit-chalkolit - 2700-1900př.n.l.

Starší doba kamenná - paleolit

1)nejstarší paleolit (3 500 000-600 000 př.n.l.)

   -naleziště v Africe, oblast Olduvaj, sekáči

   -nejméně prozkoumané období dějin

   -australopithekus, čl.zručný

 

2)starý paleolit (600 000-300 000 př.n.l.)

    -čl.vzpřímený

3)střední paleolit (300 000 -40 000př.n.l.)

   -čl rozumný

4)mladý paleolit (40 000 -10 000př.n.l)

   -neandrtálec

5)pozdní paleolit (10 000-8 000př.n.l.)

   -čl.dn.typu

 

Význam paleolitu: člověk se pomocí práce, učení a adaptace vyčlenil z přírody a vytvořil si vlastní kulturu

Význam neolitu: pojem neolitická revoluce, člověk se naučil pěstovat (vznik zemědělství), chovat zvěř(domestikace), vznik keramiky, kultur,umění… ačkoliv termín revoluce udává nějakou rychlou změnu, zde se jedná o delší vývoj

 

Vývojové stupně člověka:

Předchůdce Australopithekus (popř. ještě starší Ramapithekus)

Homo habilis = čl.zručný

-1. výrobce nástrojů (sekáče, úštěpy)

-tloukl o sebe 2 kameny, měkčí část se odlomila = technika uštěpování

-řezal kůži, maso

-kočoval za zvířaty

-žil v jeskyních (převisy - abri)

-využíval oheň, neuměl ho však rozdělat (pouze náhodně-blesk…)

-naleziště - východní Afrika (Olduvaj)

-živil se lovem + sběrem

-malá mozkovna, velké nadočnicové oblouky, velká dolní čelist, skřeky, neměl vzpřímenou chůzi, palec nebyl pohyblivý-oddělený

-nepohřbívá

-kanibalismus

Homo erectus = čl.vzpřímený

-nápadný růst mozku

-počátky řeči

-pěstní klín, hroty

-lov + sběr

-užívání ohně (tření klacků a kamenů)

-chodil po 2

-lovil i větší zvířata

-nepohřbívá, kanibalismus

-prvotní estetické cítění

Homo sapiens = čl.rozumný

-první pohřby (lovecká magie-rituály)

-víra v posmrtný život

-vše dokonalejší

-lov + sběr

Homo sapiens sapiens = čl.dnešního typu

-luk, šíp, harpuna

-obydlí –jeskyně, zahlouběné chaty, ABRI=převisy

-estetické cítění-vznik umění = zoomorfní projev

-vznik náboženství

-dělba práce (matriarchát …)

-lov + sběr + počátky zemědělství a chovu zvířat

-kožešinové obleky

-lov velkých savců

 

Lov

1)vyhloubení díry, mamut do ní spadne-spekulace-trvalo by to dlouho, potřeba lepších nástrojů (např. lopat …)

2)kolektivní lov-smysluplnější-oddělení mláděte, nemocného mamuta,uštvání, shození z propasti

 

Neolitická revoluce (10 000 př.Kr.)

-zemědělství + chov

-keramika

-estetické projevy: malby, šperky, sošky, rytiny…

-klůčení a žďáření lesů

-usedlý zp. života, stavba trvalých obydlí

-vznik řemesel, tkalcovství-len, vlna, přeslice, vřeteno, tkalcovský stav, přesleny (=kamenná závaží, aby byla napnutá nit a zatížená)

-usazení u řek

-arch.kultury: podle výzdoby nádob nebo způsobu pohřbívání

-zoomorfní projev (zvířata)

-jeskyně Lascaux ve Francie, Altamira ve Španělsku (tzv. Sixtinská kaple)

-malby z důvodu rituálu, lov.magie, oběti

 

Nálezy, kultury

PALEOLIT:

-kultury paleolitu (mladšího):

1)Magdalénská kultura-jeskynní malby

2)Gravédská kultura-plastiky, sošky, venuše

-nejstarší a starý paleolit ve světě: (u nás až střední pal.-nálezy)

-Krapina (jeskyně v Chorvatsku), La Chapelle (Francie), U devíti sromů (Slovensko)

 

-střední paleolit u nás

-jeskyně Šipka-dolní čelist dítěte-Morava,  jeskyně Kůlna-horní čelist dítěte-Morava, Bečov

 

-mladší paleolit u nás

 

-Dolní Věstonice na jižní Moravě-Věstonická Venuše

Karel Absolon

-nález 40-ti leté ženy-balzamována, poškozená lebka-měla obrnu, byla šamanky, dobré postavení, o 7m dál byl nalezen portrét té samé ženy

 

-Pavlov u Brna-nejstarší mapa světa Pavlov

 

 

NEOLIT:

1)volutová = lineární keramika-zdobena liniemi

2)vypíchaná keramika-zdobena pomocí vpichů

 

 -naleziště neolitu:

-Bylany u Kutné Hory –dlouhé domy, 20-25 široké, tvořeny kůly, zachovaly se kulové jamky, domy byly zahloubeny-kvůli teplu, stabilitě, stěny tvořeny proutím+mazanicí(=tráva, jíl, hlína)

-Praha Bubeneč

 

ENEOLIT

1) Kanelovaná keramika

2) Zvoncových pohárů

3) Řivnáčská kultura

4) Šňůrové keramiky

5) Kulovitých amfor

 

-naleziště eneolitu:

-Předměřice nad Labem

 

Doba  bronzová

-1900-700př.K

-bronz=slitina mědi a cínu (10:1)

-svou podstatou pokračování eneolitu

+ bronzu: je měkký, tvárný

- bronzu: není dostupný (nejméně je ho ve Švédsku-rozvoj směnného obchodu)

-u nás bylo bronzu v Krušnohoří

-rozvoj řemesel, výroba zbraní, ozdob, nástrojů, rozvoj společenské dělby práce, nové odlévací techniky…

-pomalejší vývoj v Evropě oproti: Egyptu, Mezopotámii, egejské oblasti-důvod: malá koncentrace obyvatelstva, nepříznivé klimatické podmínky, nízká úroveň komunikací…

Dělení:

1) starší doba bronzová-1900-1500př.K

2) střední doba bronzová-1500-1200př.K

3) mladší doba bronzová-1200-700př.K

 

Kultury doby bronzové:

1 )Únětická kultura-starší doba bronzová- střední Evropa

2) Mohylová kultura-střední doba bronzová- střední Evropa

3) kultura popelnicových polí-mladší doba bronzová-střední Evropa

 

 

Doba železná (700 př.Kr. - 0)

 

-NEKLIDNÉ OBDOBÍ, války, boj o postavení, diferenciace společnosti: chudí X bohatí, nepříznivé přírodní podmínky, zaostalost v obchodě…

 

-železo-nový kov spojovaný s božstvy války-Mars…

-železo-oproti bronzu dostupnější, tvrdší, zpracovatelné…

-rozšíření železa přispěl rozpad obchodního systému doby bronzové

 

1)starší doba železná = HALŠTATSKÉ OBDOBÍ -700-400př.n.l.

2)mladší doba železná = LATÉNSKÉ OBDOBÍ-400-0př.n.l.

HALŠTATSKÉ OBDOBÍ

-název podle rakouského města Hallstatt

(hojná těžba soli)

-nepříznivé klimatické podmínky-zánik mnoha zemědělských osad

-vznik vládnoucí vrstvy vojenských družin (náčelníci, boje…)

-stavba opevněných sídlišť…

-rozdíly v pohřbívání: bohatí velké hroby s milodary, chudí ne

-naleziště:

-Býčí skála –soška býčka

-Praha-Hloubětín

 

 LATÉNSKÉ OBDOBÍ

-název podle švýcarského naleziště La Téne (Keltové)

-velká část Evropy vstupuje do světla psané historie

-vrchol řecké civilizace

-Keltové = Galové

-psal o nich G.J.Caesar-Zápisky o válce gallské

-ŘÍMANÉ X GALOVÉ

-Keltové = bojovný národ, hojná výroba Fe

-opevněná hradiště = oppida

-oppidum = AKROPOLE (svatyně, opevněná část, sídlo náčelníka)+OBYTNÁ ČÁST

-oppida byla dlážděná, měla ulice

-velké oppidum = Birbace ve Francii

-oppida u nás: Závist u Zbraslavi, Stradonice u Berouna

-obyvatelstvo Keltů:

1) válečná aristokracie

2) kněží = druidové

3) řemeslníci, obchodníci, zemědělci

-Keltové razili 1.mince na našem území= DUHOVKY  a mince s nápisem BIATEC

-Keltové r.383př.n.l.vyplenili Řím

-význam oppid: správní, vojenský, výrobní, obchodní centra

keltská hlava z Mšeckých Žehrovic, hlava z opuky, hlava boha nebo heroa (=hrdiny)


-Keltové nikdy nevytvořili stát, postupně byli vytlačeni Germány a v 6.století se tak naše území dostali první Slované