Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doba bronzová, železná (podrobněji), doba římská, stěhování národů, germánské kmeny

 

Doba bronzová (1900 – 700 př. K)
 
- bronz = slitina mědi a cínu
- svou podstatou pokračování eneolitu
- rozvoj řemesel, výroba zbraní, ozdob, nástrojů, rozvoj společenské dělby práce, nové odlévací techniky…
- pomalejší vývoj evropského území oproti, Egyptu , Mezopotámii, egejské oblasti
důvod : malá koncentrace obyvatelstva, nepříznivé klimatické podmínky, nízká úroveň komunikací…
lení
 
1. starší doba bronzová (1900 – 1500 př. K.)
2. střední doba bronzová (1500 – 1200 př. K)
3. mladší doba bronzová (1200 – 700 př. K)
(dělení spíše formální)
Starší doba bronzová
 
Kréta
- vývoj dospěl k rozvoji měst a paláců (střediska hospodářské a společenské organizace,
rozvinuté řemeslo, obchod)
- lineární písmo A (nerozluštěné) → předpokládaný účel = účetní záznamy
- mocenská vrstva sídlí v palácích (hliněné valy, kanalizace, dílny, zásobárny…)
- období 1. paláců (2000 – 1800 př. K.)
- období 2. paláců (1700 – 1500 př. K.)
- důvod zániku = zemětřesení a následný vpád řeckých Achájů
Pevninské Řecko
- oproti Krétě vývoj pomalejší → důvod konsolidace etnických poměrů po příchodů Achájů
- kolem roku 1600 př. K. v mykénském období dospělo Řecko do stádia vývoje, podobného Krétě→ vytváří se svébytný výtvarný projev
Střední Evropa
- Unětická kultura
Střední doba bronzová
 
Řecko
- rozvoj mykénské kultury (kyklopské zdivo, šachtové hroby…)
- lineární písmo B → účetnictví
- směnný obchod
Střední Evropa
- mohylová kultura (mohyla = uměle navršený násyp, uplácaná hromada nad hrobem)
- bohaté výbavy hrobů (muži – zbraně, ženy – šperky, toaletní náčiní (pinzety, břitvy)
- roste význam dobytkářství
Mladší doba bronzová
 
- doba dramatických událostí → nájezdy barbarů
- 12. století př. K. = tzv. temný věk v celém východním Středomoří
Střední Evropa
- kultura popelnicových polí → žárové hroby
- distribuční sítě pro získání mědi a cínu → směnný obchod
- nástroje: srpy, nože …
- zbraně: brnění, meč, kopí…
Doba železná (700 – 0 př. K)
 
- železo – nový kov spojovaný s božstvy války – Mars …
- železo – dostupnější kov oproti bronzu
- rozšíření železa přispěl rozpad obchodního systému doby bronzové
Dělení
 
1. starší doba železná (halštatské období) - (700 – 400 př. K.)
2. mladší doba železná (laténské období) - (400 – 0 př. K.)
Halštatské období
 
- název podle rakouského naleziště Hallstatt
- nepříznivé klimatické podmínky → zánik mnoha zemědělských osad
- vznik vládnoucí vrstvy vojenských družin
- vznik kmenových knížectví
- stavba opevněných sídlišť
Laténské období
 
- název podle švýcarského naleziště La Téne
- velká část Evropy vstupuje do světla psané historie
- vrchol řecké civilizace
Střední Evropa
- Keltové → literární popis podává Caesar – Zápisky o válce gallské
- 383 př. K. vyplenili Řím
- budovali síť hradišť (oppida) → správní, vojenský, výrobní, obchodní význam
- oppida u nás - Závist u Zbraslavi, Stradonice u Berouna
- masová výroba železa
- ražba mincí – duhovky
- diferenciace společnosti – kmenová aristokracie, kněží (druidové), řemeslníci a zemědělci
Doba římská (1. – 4. století n. l.)
 
- určující doba → předěl v evropské historii
- vytvořily se dva světy → římská říše (otrokářský řád) × ostatní části Evropy (rodové zřízení)
- hranice mezi dvěma světy = Rýn a Dunaj
- vítězství v Teutoburském lese (roku 9 n. l.) přineslo nezávislý a samostatný hospodářsko – společenský vývoj germánských kmenů za Rýnem a Dunajem
- skončilo období ofenzivní fáze germánských válek
- římská hranice – limes romanus
- vojenské tábory (castra) – menší tábory (castely)
Germánské kmeny
- základ hospodářský – zemědělství, chov dobytka
- používání pluhu, hnojení
- stavba trojlodních domu (obytná část, chlév)
- řemeslo – zpracování železa
- vznik družin → možnost vést kořistnické boje
Doba stěhování národů (4. – 6. století n. l.)
 
- příčina → hunský vpád do Evropy (vůdce Attila), relativní přelidnění, charakter společnosti (vojenská demokracie) → válečná tažení slouží k upevnění moci kmenových předáků, prostředek získání životních prostředků
Jednotlivé kmeny
 
- Burgundové
- Vandalové
- Gótové
- Kvádové
- Langobardi
- Frankové
- Durynkové
- Alamani
- Sasové
- Jutové