Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglie za vlády Stuartovců (Od Jakuba I. do královny Anny)

 

Anglie v 17.století aneb počátek nové dynastie
1)JAKUB I.(=JAKUB VI.) (1603-1625)
-Marie I. Stuartovna-matka, skotská královna(katolička), proti ní povstala šlechta, Marie prchla do Anglie, tam byla r. 1587 popravena Alžbětou I. – volný skotský trůn, r. 1567 na něj nastupuje Jakub VI.
-r. 1603 nastupuje jako Jakub VI. i na anglický trůn po Tudorovcích
-Jakub tak vládl i ve Skotsku i v Anglii
-proč se mohl ujmout vlády i v Anglii?
-diplomatické jednání Roberta Cecila (Robert byl později povýšen na hraběte ze Salisbury)
Cecil
-Jakub měl již potomky (následníky trůnu)
-potomci= Jindřich(zemřel na tyfus), Alžběta(vzala si Fridricha Falckého), Karel(později Karel I., jeho nástupce)
-manželka= Anna Dánská
Anna Dánská
-Jakub I. – vlastnosti+vláda: intelektuál, napsal Basilikon doron= Pojednání o vládě, miloval lov, měl zoo, rozšíření korupce, opilec, navštěvoval ložnice svých dvořanů a ptal se jich na intimní věci(např. na svatební noc), 1618- zjistila se jeho homosexualita(latentní), dával na rady rádců, měl své oblíbence(milence), např. Jiřího Villierse povýšil na vévodu z Buckinghamu-nahradil Cecila
 
Jiří Villiers
-vize Jakuba I.:
-jednota Anglie a Skotska a Irska
-jednota zákonů, parlamentu, církví
-rušení cel
-jednotná vlajka
-1604-smlouva se Španělskem-mír mezi Šp. a Anglií (1588 Armada porazila Šp.)
NÁBOŽENSKÁ SITUACE:
PURITÁNI
-purus=čistý
-kritika angl. církve, chtěli reformy, kritika absolutismu, proti katolíkům
-kolonizace Nového Světa, chtěli vybudovat Ráj
-1620- Otcové poutníci- loď Mayflower
-puritáni byli vzdělanci
KATOLÍCI
- za Alžběty I. Katolictví upadá, papež dokonce uvalí na Alžbětu klatbu
 
 
John Harvard- založil nestátní univerzitu-1636
 
Jakub I. a jeho víra:
-Jakub byl katolík, ale musel přestoupit do anglikánské církve, ale jeho manželka byla katolička
-ke katolíkům nebyl vůbec schovívavý- katolíci se ho pokoušeli zabít:
1)1603- povstání Buy plot- vedl William Watson-nakonec popraven
2)1603- Main plot- vedl Henry Brooke-chtěl dosadit katoličku Arabelu Stuartovnu
3)5.11.1605- Gunpowder plot= Spiknutí střelného prachu
-vedl Guy Fawkes
-chtěli zapálit Westminsterský palác
-prozrazeno, Fawkes mučen a zabit
Fawkes
1625- Jakub I. umírá, nastupuje Karel I.
 
KAREL I.(*1600)
-Karel byl syn Jakuba I., měl snadný nástup na trůn
-měl pevnou moc
-vláda: 1625-1649
-vlastnosti: jako hoch byl slabý, ve 4 letech neuměl mluvit, byl malý, koktal, byl ostýchavý
-v 5 letech byl princem z Walesu
-1623-odjel z Buckinghamem na námluvy za Marií do Španělska -Marie ale měla podmínky,jinak si ho nevezme, chtěla aby konvertoval na katolickou víru a aby zůstal ve Španělsku minimálně 1 rok- pro Karla to bylo nepřijatelné, proto ze sňatku sešlo
-Karel si vzal dceru Jindřicha IV.(Bourbon) Jindřišku Marii-byla katolička
-1625-Karel I. řeší třicetiletou válku, jeho sestra Alžběta je totiž žena Fridricha Falckého, zimního krále- jsou 2 varianty pomoci:
1.varianta(parlament dává podmínku): Anglie musí vyhlásit válku Španělsku-na moři, takže válka bude vynášet…
2.varianta(chce Karel): bude se bojovat na kontinentě-dražší, méně výhodná varianta
-1625-1629- Španělsko X Anglie
-Anglie neúspěšná, neschopnost vévody z Buckinghamu ( r. 1628 popraven)
-1629-mír se Španělskem
-1626- sňatek s Jindřiškou
-1628-PETITION OF RIGHTS=PETICE PRÁV
-uplatněna v občanské válce
-Karel se zaváže, že bude omezen parlamentem, bude ho pravidelně svolávat, předkládat mu zákony, bez jeho souhlasu nebude vybírat daně, nezatkne politické odpůrce z politických důvod
-nakonec vše porušuje a Petice se nedodržuje
-1629-1640- Karel vládne bez parlamentu, absolutisticky, je proti parlamentu
NÁBOŽENSKÁ OTÁZKA:
-arcibiskup William Laud-snaha reformovat angl. církev, přiblížit ji k tradičnímu pojetí církve
Laud
-pravá církev je ta římská, i když je zkažená
-chtěl posílit roli kněží a autoritu církve
-chtěl obnovit katolictví
-proti těmto reformám byli tzv. PURITÁNI
-1637-Karel chtěl tyto reformy prosadit i ve Skotsku, to vyvolalo značný odpor
-1639-vypuká válka se Skoty, Skotové vítězí(obsadili New Castle), Karel je poražen, rychle vyjednává, slibuje občanskou a náboženskou svobodu Skotům
-1640- 2. válka se Skoty- Karel sliby ruší, ale je nucen svolat parlament, protože nemá finance na další boje
-duben 1640=KRÁTKÝ PARLAMENT
-parlament je ochoten vypsat daně, ale chce řešit Karlův absolutismus a zneužívání královské moci- Karel odmítá, je to pro něj nepřijatelné
-květen 1640- Karel parlament rozpouští
-1640- proti Skotům opět prohrál, přistoupil na mír, ale musí Skotům zaplatit válečné škody, Karel nemá peníze, proto opět svolává parlament
-1640- 1653= DLOUHÝ PARLAMENT
-parlament zasedá, má své požadavky, proto r. 1641 vydává dokument navazující na Petici práv, dokument = GREAT REMONSTRANCE= je zde zakotven program parlamentu:
 1)parlament musí být svolán minimálně 1krát za 3 roky
2)parlament nelze rozpustit bez souhlasů lordů a poslanců
3)panovník nemůže sám vybírat daně
4)zrušena Hvězdicová komora- mimořádný soudní dvůr, neřídil se zvykovým právem-byl často kritizován
5)armáda podřízena parlamentu, ne králi
6)poprava královských rádců(ti za krále zodpovídali), byl popraven např. hrabě ze Stratfordu a W. Laud
 
-1641- povstání Irů(katolíci)
-1642- Karel chce zatknout hlavní představitele opozice-neúspěch
-1642- Karel opouští Londýn, podniká tzv. inspekční cestu po Anglii, zakončí ji v Nottinghamu, vztyčí zde vlajku a vyhlašuje válku parlamentu
-1642- 1649- občanská válka
- vzniká pacifistické hnutí- obyvatele(většina), chtěli buď 1 poslední rozhodující bitvu, nebo mír
-1642- bitva u Edgehillu- opět nerozhodný stav
-jaro 1643- válka se rozjela naplno, mobilizace, finance, shánění stoupenců…
-Anglie- neměla stálou armádu, protože král by ji mohl zneužít, proto na kontinentu najímali žoldnéře
VÝHODY KRÁLE:
-podpora velkostatkářů
-podpora na severu a západě
-je jasně dána struktura velení
-lepší morálka vojska
-jednoduchý a jasný cíl: dobýt Londýn
- J. Marie- sháněla finance ve Francii
VÝHODY PARLAMENTU:
-měli Londýn + Tower(zbrojnice)
-podpora jihu, jihovýchodu a středu
-parlament měl námořnictvo + přístavy, tak blokovali zásobování Karlových vojsk…
 
-1645- bitva u Naseby
-1648- bitva u Prestonu = závěrečná bitva, Karel prohrál
-1649- poprava Karla, byl popraven s důstojností, ctí
poprava
 
-1649- 1660= Anglie republikou, ne monarchií, zrušena angl. církev, zrušena sněmovna lordů
OLIVER CROMWELL
-1649-1658
-státní vojevůdce
-velel parlamentním vojskům
-původně nižší šlechtic
-idealistický vizionář                 X          bezpáteřní politik
(chtěl reformu společnosti)              (využil víru k moci...)
 
-1649-1650- dobýváni Irska(tam byli katolíci), brutální průběh, Irsko podrobeno
-1651-NAVIGAČNÍ AKTA
-dokument, povoloval dovoz zboží do Anglie
- pouze na anglických lodích X nizomské lodě - často docházelo ke sporům-1. anglonizozemská válka (1652-1654)- Anglie vítězí, dochází k oslabení Nizozemska
-Cromwell nakonec rozpustil parlament
-1653- Cromwell získal titul LORD PROTEKTOR
 REFORMY:
1) Aglie byla rozdělena do 12 částí, každou spravoval tzv. GENERAL MAJOR(zajišťoval bezpečnost, správce...)
2) dohlížel na morálku, víru...
3) silná ústřední vláda
4) fungující administrativa
5) náboženská tolerance
6) prosazování sociálních opatření
GENERÁL MAJOŘI- nepopulární, z řad nižší šlechty
-1657- Cromwellovi nabídnut král. titul, ale Cromwell jej odmítl, bál se povstání, které by mohlo propuknout v armádě, bál se Boha
-1658- Cromwell umírá, zanechal po sobě syna, který se po něm ujal vlády
RICHARD
(1658-1660)
- neměl respekt armády
- proti němu kladli odpor i velitelé
- Richard- snaha omezit moc armády a parlamentu
- Richard ale však neměl podporu-musel abdikovat
- 1660-generál Monck obsadil Londýn, vyslal pro syna Karla I. Karla II. do Francie
- jednání v Bredě
1660-Bredská deklarace
- podmínky nástupu Karla II. na trůn
-obnova monarchie
a) náboženská tolerance
b) zajištění majetků (ten, kdo majetek získal ho neztratí)
c) široká milost-král omilostní všechny, kteří bojovali proti Karlu I., kromě královrahů-ti budou popraveni
-Karel II. tedy usedl na trůn, obnovil monarchii
KAREL II.
-vlastnosti: líný, neměl ambice, ustupoval ve střetech s parlamentem, měl moc od Boha, obdivoval Ludvíka XIV.
-nejlépe se cítil s rodinou
-nebyl katolík, ale to přiznal až na smrtelné postely
-měl několik nelegitimních potomků
-rozvoj vědy
- věřil, že léčí dotykem nemoci
-vládl absolutisticky
-2. anglonizozemská válka(1665-.1667), Anglie zvítězila, Nizozemsko ztratilo kolonie v zámoří (Nové Holandsko, Nový Amsterdam-přejmenovali ho na New York (na počest Jakuba II.)
-1665- mor
-1666- velký požár Londýna, zničen, ale opět vybudován-Ch. Wren=architekt, katedrála sv. Pavla
 Wren
katedrála sv. Pavla
-1673-TEST ACT=ZÁKON O ZKOUŠCE
- zákaz katolíkům zastávat politické, vojenské... posty
- 1679-HABEAS CORPUS ACT
-nikdo nesmí být zatčen bez udání důvodů
-vychází z Magna charta libertatum z roku 1215 (vydal Jan Bezzemek)
 -1681-1685 = VYLUČOVACÍ KRIZE
-parlament nechtěl Jakuba II. za nástupce, byl katolík, nakonec Karel II. rozpouští parlament a vládne sám
 
Jakub II.
1688-1688
-katolík, bratr Karla II., kritizoval Test act, líbil se mu Edikt nantský, chtěl tolerovat katolíky...
-New model army
-vypracoval instrukce, kterými se řídilo anglické loďstvo
-1687- Dopis o schovívavosti + Deklarace o schovívavosti = chtěl zrovnoprávnit katolíky s protestanty
-1688 - narodil se mu syn James Francis Edward (Jakub III.), ale nestal se anglickým králem
-1689- parlament nechtěl Jakuba III., byl katolík, proto požádal o vojenskou pomoc Viléma III. Oranžského (manžel Marie II. Stuartovny - dcera Jakuba II., PROTESTANTKA)
-Vilém dobyl Londýn
-Jakub utekl do Francie, byl zastaven rybáři a musel zpět do Anglie, podruhé Jakub utekl znovu do Francie, parlament prohlásil trůn za neobsazený, měl právo volby panovníka, proto dosadil Marii II. Stuartovnu a Viléma Oranžského
-Jakub II. se pokusil o zvrat, vylodil se v Irsku
-1690-bitva u Boyne, Vilém vyhrál a dobyl i Irsko
-1689 = Bill of rights = Listina práv:
-Ústavní zákon, Anglie konstituční monarchií, vydal jí parlament se souhlasem Viléma, oddělena zákonodárná moc od výkon. moci, svoboda projevu, pravidelné scházení parlamentu, panovník nesmí vybírat daně bez souhlasu parlamentu...
-1689-1690 = Slavná revoluce - rychle, snadno, bez obětí
- Vilém III. na straně Habsburků, zaměřen proti Bourbonům a expanzi
-1688-1697 = Devítiletá válka:
Nizozemí X Francie
zámoří X kontinent
-1694 - založena Bank of England
-1702 - smrt Viléma III.
 
Vilém III.                               Marie II. Stuartovna
královna Anna
-rozvoj pol. života
-2 politické strany (seskupení):
1)Whigové (liberálové, obchodníci, měšťané)
2)Toryové (konzervativci, aristokracie)
-1701 = Act of settlement = Zákon o nástupnictví
-1707 = Zákon o unii = Act of union = vznik VB!!!
-1701-1714 - Válka o španělské dědictví
-Anna bez potomků, nástup HANNOVERSKÉ DYNASTIE
 
 
 
 
 
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář