Jdi na obsah Jdi na menu
 


2) Starověké Řecko

2) Starověké Řecko


ARCHAICKÉ OBDOBÍ

- 8. - 6. stol. př. Kr.

- písmo - z fénické abecedy (alfabeta), bylo lehké - psali všichni J

- forma státu - POLIS (= městský stát, hospodářsky založená obec)

- na správě státu se však podílejí jen muži, ženy až r. 1892 - volby

- majetková + rodová diferenciace

- cizinci (métoikové) neměli volební právo, zemědělci měli málo orné půdy

- otroci - heilóti - podmaněni Spartou

- 8. stol. př. Kr. - 1. řecká kolonizace (hledání půdy, třeba na obživu a pro syny, potřeba surovin - dřevo, kovy)

- Oikistés - podnikl výpravu, úspěšnost měli zaručit bohové, jel do Delf - věštírna - Pýthie

- osadníci zakládali apoíkie = osady, politicky nezávislé obce na metropolích, byly ale spjaty nábožensky, ne však hospodářsky (př.: Milétos - založily Athény)

- 2. kolonizace - do Itálie, na Sicílii

- emporia = obchodní stanice, působili zde obchodníci

- hlavní slovo - aristokracie

- v armádě - zemědělci - nepokoje

- vojenská taktika (seskupení) - falanga, základ = pěchota

- hoplíta - těžkooděnec - kopí, meč, pancíř, štít, nákolenice, přilba

- úřady - obsazovány dle majetku

- tyran - mohl být i neurozený občan, měl nejisté postavení

- náboženství - kněží, antropomorfní bohové

- od r. 776 př. Kr. (1. OH) - přesná datace dějin

- božstvo: Zeus (šéf, hrom, blesk), Artemis (lov), Héra (plodnost), Afrodita (láska, krása), Athéna (moudrost), Poseidón (moře), Hádés (podsvětí), Arés (válka)

ATHÉNY

- středisko řemesel a obchodu

- poloostrov Attika

- dle pověsti - Théseus - král …

- kolem r. 800 př. Kr. - konec království, nástup aristokracie

- archonti - poradní sbor archontát

- archon - úředník, vláda 1 rok

- archonát:

- éponimos - nejvyšší soudce

- basileus - na starost božstvo

- polemarchos - vojenský velitel, později voleni stratégové

- 6x thesmothétové - dohlíželi nad zákony

- vždy lichý počet archontů

- po skončení funkce - odchod do areopagu (= rada aristokratů)

- 621 př. Kr. - Drakónovy zákony - krutá opatření, tresty smrti, rozlišovaly již mezi zabitím a vraždou - vymizela krevní msta

- Solón (594 - 593)

- cíl: smír mezi aristokraty a lidem

- zrušil dlužní otroctví, za dluhy zakázal ručit osobní svobodou, odstranil soudní monopol aristokracie

- obyvatelstvo - rozdělil na 4 majetkové třídy - dle DANÍ

- zakladatel „demokracie“, spíše timokracie = vláda peněz

- vytvořil ústavu

- Peisistratos - po Solónovi, tyran

- nástup: 546

- podpora lidu, nebyl bohatý, reformy - proti aristokracii

- po jeho smrti - synové Hippias (vypuzen) a Hipparchos (zavražděn) - rozkvět Athény, stavba Akropole na náklady aristokratů

- Hippias r. 510 př. Kr. svržen - konec tyranidy, v Římě začala republika

- Kleisthenés (od r. 508 př. Kr.)

- rozdělení obyvatelstva dle bydliště, nikoliv dle majetku, daní - rovnost!

- vznik fýl (10), tritií (30), 10 vnitrozemí, 10 přímoří, 10 městských

- každá fýla - své vojsko, ještě se dělila na démy (obce), hlasovala každá fýla zvlášť

- rada 500 - z každé fýly 50 občanů, proběhlo lidové hlasování - nebylo spravedlivé - bez žen + korupce

- zavedl střepinkový soud - ostrakismus

- démos - označení běžného lidu

SPARTA

- vnitrozemská, poloostrov Peloponés

- Lakónie - oblast, kotlina, úrodná, kovy

- 10 000 - Dórové - bojové kmeny, podmanili si původní obyvatele (Acháje) a vytvořili si z nich heilóti - otroky

- Sparťané - plnoprávní + Perioikové - bydlící kolem, svobodní, vojáci = Lakedaimónští

- Heilóti - majetek státu, pracovaly na půdě, sloužili

- Sparťané - tvrdý vojenský výcvik, cenili se chlapci, drastické metody, postižení byli usmrcováni, shazováni ze skály, od 7 let - výcvik, ve voj. táborech a gymnáziích (tělocvičny), ve 14 letech - zkouška - nájezd na heilóty nebo chytit otroky, poté vstup do posádky nebo do války - do 21 let, ve 21 letech - založení rodiny

- Sparťané nekolonizovali, byli výbojní - agrese

- války (s Messénií …)

- povstání heilótů - potlačeno

- v čele - 2 králové (lars) - dědičně, velitelství + náboženství

- na krále dohlíželo 5 eforů (muži, nad 60 let)

- rada starších (búlé) - tvořil ji orgán gerúsia - 30 členů (2 králové + 28 mužů)

- apella - sněm plnoprávných mužů - volba eforů, zákony …

- nebyla zde ani demokracie, ani monarchie

- Hésiodós - Práce a dni, Sapfó - básnířka, Lesbos, Anakreon

- vázové malířství - 600 - černé figury na červeném pozadí, 300 - opačně

- keramika - amfory

- sochařství - vliv Egypta - Kúros (nahý muž), Koré (oblečená žena)

- sloupy - dórský (jednoduchá hlavice a patka), iónský (žlábky + voluta), korintský (květy, listy)

- Artemidin chrám, Appolonův chrám

- Olympijské hry - sportovní a umělecké disciplíny, účast nahých svobodných mužů

- kalokaghatia - dokonalost, souznění ducha a těla (fyzická + duševní stránka jedince)

KLASICKÉ ŘECKO

- pojem klasický - odolává vlivu, proudům, věkům (Romeo a Julie), události nejvíce zapsané do dějin, jsou nejznámější

- od r. 500 př. Kr. (povstání maloasijských řeckých měst proti Persii) - 338 př. Kr. (Řecko pod nadvládou Makedonie)

ŘECKO - PERSKÉ VÁLKY (492 - 449)

- Persie - území Malé Asie, ale u moře byly řecké osady

- 499 - Milét (řecké území) - povstání proti Peršanům, žádost o pomoc - Athény vyslaly lodě (ale pozdě), Persie to vzala jako záminku k bojům s Řeky

- 494 - Milétos dobyt Peršany a zničen

- 492 - 1. VÝPRAVA - Dareios - doplul k mysu Athos, tam zničily jeho flotily

- 490 - 1. VÁLKA - bitva u Marathónu - Miltiadés (Řecko), přesila Peršanů, Peršané bez opevněného táboru, Řekové použili falangu, běžec Feidipidés - běžel do Athén (42,2 km) ohlásit vítězství Řeků, zemřel (dehydratace)

- 480 - bitva u Thermopyl - Peršané (Xerxés) se připravovali 10 let, Sparta slíbila Athénám pomoc, pohyb armád po souši, Athéňané byli evakuováni na Salamínu, Peršané měli 200 000 mužů, Řekové se vším všudy jen 100 000, hrdina Leonídas (Sparta) + 300 bojovníků šli na smrt, Peršané drtivě zvítězli, Thémistoklés ale stačil včas vyklidit Athény

- 480 - bitva u Salamíny - Řekové vyhráli - na moři (lépe ovladatelné lodě)

- 479 - bitva u Plataj - Řekové vyhráli (definitivně)

- 478 - na ostrově Délos založen Athénský námořní spolek - snaha získat zpět ztracená území, další boje

- 449 - Kalliův mír - Peršané uznali politickou a společenskou nezávislost maloasijských řeckých měst a stáhli se

- athénské lodě - triémy - 3 řady vesel nad sebou, na nich se plavili thétové - chudí občané, placení, dobrovolníci, spolehliví

- Sparta měla jako protiváhu Peloponéský spolek

- Thémistoklés, Miltiadés - ostrakizováni, byli proti aristokracii

- Kimón - vládl do r. 462, v zájmu aristokracie

- Éfialtés - omezil Kimóna, byl zavražděn

- Periklés - 443 - 429

- stratég, sice aristokrat, ale zastánce demokracie, reforma ústavy, r. 446 svolal do Athén celovecký sjezd a sjednat tak mír se Spartou - uzavřel příměří na 30 let (r. 445)

- demokracie - byrokracie (státem placené úřednictvo, post mohl zastávat kterýkoliv muž), lidové shromáždění (ekklésia) - 40x za rok, rada 500 (búlé) - navrhovala zákony, 10 volených válečných velitelů - stratégů

PELOPONÉSKÁ VÁLKA (431 - 404)

- do r. 429 vedly Athény, ale byl mor!

- Sparta + Megara + Korinth X Athény

- 421 - uzavřen mír, ale už r. 415 - další boje

- 405 - bitva u Aigospotamoi (u Kozích říček) - Athény rozdrceny, o rok později - kapitulace

- Sparta uložila Athénám podmínky: rozpustit spolek, vydat lodě, svrhnout opevnění a hradby, nastolit vládu 30 tyranů

- Athény + Théby + Korinth + Megara X Sparta - korintská válka (395) - Sparťané poraženi

- zásahy Persie do řeckého dění - podpora Sparty, báli se, že Athény a Théby získají moc

- vzrůst moci Théb - v čele Epameinódes

- 371 - bitva u Leukter - Sparta X Théby - vítězí Théby

- 362 - bitva u Mantineie - Sparta + Athény X Théby - nerozhodně, mír

- 338 - bitva u Chaironeie - Makedonie X Řecko - vítězství Makedonie

- Empedoklés - 4 živly (oheň, voda, vzduch, země), Démokritos (atomismus - nedělitelnost atomů), sofisté - každý člověk má svou pravdu (Protagorás)

- Sokratés - vědění

- Platón

- Aristoteles

- Hérodotos - otec dějepisu - Řecko - perské války

- Thukydidés - o Pel. válce

MAKEDONIE

- Makedonie - severně od Řecka

- cíl Makedonců - porazit Řeky, poté Peršany

- helénismus - smíšená nadnárodní kultura s řeckým základem

- 4. stol. př. Kr. - 2. stol. př. Kr. - rozmach Makedonie

- 338 - bitva u Chaironeie - Makedonie (Filip) vítězí nad Řeky

- Makedonie - těžba zlata, dřeva, falanga - menší jednotky - lepší manipulace + delší kopí

- Démosthenés - řečník, filipiky = ostré řeči proti Filipovi

- Makedonie nechala Řekům svobodu - chtěla, aby pomohli v boji s Persií

HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ

- 336 - nástup Alexandra Makedonského

- 334 - bitva u Graníku (řeka), útok na střed - díra - vítězství nad Peršany

- Alexandr přeťal Gordický uzel - cesta do Asie

- 333 - bitva u Issu - Alexandr zaútočil na křídlo, kde byl král Dareios - ten utekl, Alexandr se zmocnil jeho manželky, dcer, pokladu

- 331 - bitva u Gaugamel - největší bitva, Alexandr nechal své vojáky vyspat, Alexandr obklíčil Peršany ve svých falangách

- pronásledování Peršanů

- Alexandr vyplenil perský Persepolis, usedl na trůn v Súsách (hromadné sňatky)

- Alexandr chtěl táhnout dál na východ, vojsko už ne, Alexandr se zastavil před Indií, táhl ale tedy zpátky, zemřel 10. 6. 323 př. Kr. v Babylónii

- Alexandr přenechal moc šlechtě, proti byli vojevůdci

- vládl bratr Alexandra Filip III., ale byl slaboduchý

- nástupci Alexandra - diadochové - Alexandrovi vojevůdci

- vznik 3 říší na území Alexandrovy říše

- Ptolemáiovská Alexandrie - Egypt, Kleopatra VII., byrokracie, monopol - olej, papyrus, obilnice

- Seleukovská Alexandrie - východ říše, Malá Asie - necentralizována, daně, satrapové

- Antigonovská Makedonie - král, šlechta

- vliv Říma

- není individualismus v helénistických státech

- náboženství - řečtí bohové (Isis)

- stále Platónova akademie, Epikúros - škola Zahrada - atomisté - bez vlivu bohů, po smrti není nic, duše zaniká, múseion - akademie věd, knihovna (700 000 svitků papyru), hvězdárna, zoo, botanická zahrada, filologie - nauka o slohu, Archimedés - zrcadla, patologie, POLYBIOS - 1. vědecký historik, akty